Red alert warning (01:29) at Shahar, Sde Yoav, Otzem, Nir Hen, Noga, Nehora, Negba, Kokhav Michael, Yad Natan, Zohar

Red alert warning (01:29) at Shahar, Sde Yoav, Otzem, Nir Hen, Noga, Nehora, Negba, Kokhav Michael, Yad Natan, Zohar