دنفورد: درصورت ترک افغانستان رویداد یازدهم سپتامبر تکرار خواهد شد https://t.co/fDgMQorGX3 https://t.co/cdwiP0nsuU